Statuten

Categorie: Over ons

STATUTEN

Van de

AUSTIN A30-A35 EIGENAREN CLUB

Akte d.d. 27 juni 1986

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam; Austin A30-A35 Eigenaren Club. Zij is gevestigd te Zwanenburg.

DOEL

Artikel 2
 1. De vereniging stelt zich ten doel het in stand houden van automobielen van het type Austin A30-A35, alsmede automobielen van het merk Austin, waarvan instandhouding door de algemene ledenvergadering der vereniging wenselijk wordt geacht.
 2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: Te bevorderen dat de leden de in hun bezit zijnde automobielen van vorenstaand merk en type in zo goed mogelijke en oorspronkelijke staat brengen en houden. De leden bij deze activiteiten zo veel mogelijk steun te verlenen, zowel daadwerkelijk als raadgevend; Het periodiek uitgeven van een mededelingenblad. Het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde doel beogen.

 

LEDEN

Artikel 3
 1. De leden van de vereniging zijn gewone leden, ereleden of gastleden.
 2. Gewone leden zijn eigenaren van een of meer automobielen als in de doelomschrijving bedoeld dan wel zij, die blijk geven van een bijzondere belangstelling voor het doel van de vereniging, en dienen als zodanig door het bestuur te zijn geaccepteerd.
 3. Ereleden zijn gewone leden, die door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd op grond van een buitengewone verdienste voor de vereniging.
 4. Gastleden zijn eigenaren van automobielen van het merk Austin van een ander type als in het doel omschreven en dienen als zodanig door het bestuur te zijn geaccepteerd.
 5. Indien het bestuur toelating als gewoon lid of gastlid weigert, kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 4
 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. Door overlijden van het lid;
 3. Door opzegging door het lid, opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Door opzegging namens de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, wanneer het lid niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 5. Door ontzetting. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebracht geldige stemmen.
 6. Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 7. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

 

DONATEURS

Artikel 5

De vereniging kent donateurs die een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage verschuldigd zijn en die als zodanig door het bestuur zijn geaccepteerd.
Donateurs hebben geen stemrecht.

GELDMIDDELEN

Artikel 6

De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:

 1. Contributies, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd;
 2. Entreegelden en andere bijdragen van de leden;
 3. Bijdragen van donateurs;
 4. Opbrengsten vanwege de verkoop van clubartikelen;
 5. Hetgeen de vereniging door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

 

BESTUUR

Artikel 7

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen. Eén bestuurslid kan ten hoogste twee functies bekleden.

Artikel 8
 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster, zodanig dat zo min mogelijk bestuursleden gelijktijdig aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 2. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 4. Door het eindigen van het lidmaatschap;
 5. Door bedanken als bestuurslid;
Artikel 9
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

  

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee personen te weten de voorzitter gezamenlijk met de secretaris of penningmeester.

JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11
 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene leden vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevinding uit.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 12

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 3. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 4. De benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 5. Voorziening in eventuele vacatures;
 6. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 7. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 8. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste drie weken.

    De oproeping geschiedt schriftelijk met gelijktijdige vermelding van de te behandelen onderwerpen.

 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht to het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig dit artikel of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 13

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden.
 2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Artikel 14

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Blanco stemmen worden geschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 3. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigde zulks vòòr de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de personen die het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, totdat bij deze stemming of een latere stemming iemand de volstrekte meerderheid der stemmen heeft verkregen.
 5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

Artikel 15

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daar in zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16
 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen onder opgave van de voorgestelde wijzigingen.
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste één/derde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet één/derde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt tenminste één en ten hoogste vier weken daarna een tweede vergadering gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits meteen meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze acte bevoegd.

 

ONTBINDING

Artikel 17
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming aangegeven van een eventueel batig saldo.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18
 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

SLOTBEPALING

Artikel 19

In alle gevallen, waarin door de Wet, de statuten of de reglementen niet wordt voorzien, beslist het bestuur. 

Hits: 5220