Huishoudelijk Regelement

Categorie: Over ons

van de AUSTIN A30-A35 EIGENAREN CLUB

Artikel 1.

Het bestuur beslist omtrent een schriftelijk verzoek tot toelating tot de vereniging als gewoon lid, gastlid of donateur, binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek.

 

CONTRIBUTIE

 Artikel 2.

 1. De contributie moet jaarlijks bij vooruitbetaling, vóór 1 maart, worden voldaan.
 2. Bij de aanvang van het lidmaatschap vangt de verplichting tot betaling van contributie aan op de eerste dag van de maand, waarin betrokkene door het bestuur als gewoon lid is aangenomen.
 3. De penningmeester verschaft desgevraagd een bewijs van kwijting ter zake van de betaling van de contributie.

 

BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE VOORZITTER

Artikel 3.

De voorzitter is belast met:

 1. De leiding zowel van de bestuurs- als van de ledenvergadering:
 2. De toepassing van zijn recht debatten te sluiten, indien hij van oordeel is dat een voorstel genoegzaam is voorbereid; heropening van de debatten is slechts mogelijk krachtens een besluit van de vergadering;
 3. Het zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten, door de bestuurs- en ledenvergadering genomen;
 4. Het vaststellen van de agenda voor ieder der vergaderingen: voor wat betreft de ledenvergadering pleegt hij daarover overleg met het bestuur;

 

BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE SEKRETARIS

Artikel 4.

De secretaris is belast met:

 1. Het (doen) bijhouden van de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 2. Het verzorgen van de correspondentie en het beheer van het verenigingsarchief;
 3. Het verzorgen van het verslag van het bestuur van de werkzaamheden over het afgelopen verenigingsjaar;
 4. Het uitschrijven van de oproepingen voor de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 5. Het bijhouden van de ledenadministratie, vermeldende de namen, voorletters, adressen en geboortedata, alsmede de datum van toetreding, schorsing, bedanken en royement van de leden.

 

BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PENNINGMEESTER

Artikel 5.

 1. De penningmeester is belast met:
 2. De verantwoording voor de inning van de contributies, donaties en andere baten;
 3. Het beheer van de geldmiddelen van de vereniging;
 4. Het nauwkeurig aantekening houden van de inkomsten en uitgaven van de vereniging, met inachtneming van de voorschriften door het bestuur te geven;
 5. Het zorgdragen voor een tijdige afdracht van de bedragen, die aan derden verschuldigd zijn;
 6. Het doen geschieden van betalingen tegen overlegging van kwitanties;
 7. Het verzorgen van de rekening en verantwoording van het geldelijk beheer over het versteken verenigingsjaar en de begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

VERVANGING

Artikel 6.

Bij ontstentenis van één van de bestuursleden wordt hij/zij vervangen door één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.

 

BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 7.

Het bestuur vergadert:

 1. Voor iedere ledenvergadering’
 2. Zo dikwijls de voorzitter of twee bestuurleden dit nodig oordelen

Artikel 8.

De bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van kas, boeken en bescheiden van de penningmeester.

 

KOMMISSIES

Artikel 9.

Het bestuur kan (een) kommissie(s) instellen.

 1. Een kommissie bestaat – zo enigszins mogelijk – uit een oneven aantal leden.
 2. Elke kommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
 3. De voorzitter van een kommissie kan door het bestuur worden uitgenodigd tot het bijwonen van bestuursvergaderingen. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem.

 

REGIOLEIDERS

Artikel 10.

Regioleiders worden door het bestuur voorgesteld en door de algemene ledenvergadering gekozen.

Zij zijn belast met:

 1. het periodiek organiseren van regionale bijeenkomsten;
 2. Het organiseren van één evenement per jaar;
 3. Het registreren van autotechnische gegevens in de betreffende regio;
 4. Het opsporen van nog niet geregistreerde auto’s in die regio;
 5. Het benaderen en eventueel registreren van aspirant-leden.

 

BESLUITVORMING LEDENVERGADERING

STEMMEN OVER ZAKEN

Artikel 11.

 1. Indien m.b.t. het nemen van een besluit over een zaak door geen der leden stemming wordt gebracht, wordt het voorstel geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen
 2. Bij staking van stemmen over een zaak wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

STEMMEN OVER PERSONEN

Artikel 12.

 1. Bij het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen wordt bij gesloten ongetekende briefjes gestemd.
 2. In een dergelijk geval worden leden, die onduidelijk of onjuist ingevulde briefjes, ondertekende of blanco briefjes hebben ingeleverd, geacht niet rechtsgeldig aan de stemming te hebben deelgenomen.
 3. Indien voor een te vervullen plaats slechts één kandidaat is gesteld en door geen der leden stemming wordt gevraagd, wordt het daarop betrekking hebbende voorstel geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen.

 

SLOTBEPALING

Artikel 13.

 1. Ieder lid heeft recht op een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 2. In alle gevallen waarin de wet, de Statuten, dit Huishoudelijk Reglement of wettig genomenbesluiten van de Algemene Ledenvergadering niet voorzien, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 21 februari 1988  te Meteren.

Hits: 4098